VERKIEZINGEN 10 JUNI 2007 – ANALYSE

Maandag 18 juni 2007

 

 De heer Bart SOMERS

Voorzitter van de V L D

Melsensstraat, 34

1000              BRUSSEL

Geachte heer Voorzitter,

 

 Betreft: verkiezingen 10 juni 2007.

 

Voor zover het u mocht ontgaan zijn herinner ik u aan:

 •  de verkiezing van 13 juni 2004 voor het Vlaams Parlement toen de V L D reeds 300.000 stemmen verloor;
 •  de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 die de V L D  tientallen lokale mandaten (gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeesters) gekost heeft;
 •  aan de provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 die de V L D een kwart van haar mandatarissen gekost heeft;
 •  de verkiezingen van 10 juni 2007 waarbij de V L D 219.778 stemmen (21,78 %) van haar electoraat verliest;

Tot mijn grote verbazing stel ik vast dat de partijleiding, zonder enig onderzoek omtrent de oorzaken, noch omtrent de verantwoordelijken, over gaat tot de orde van de dag.

Het laat zich dan ook aankondigen dat bij de volgende verkiezingen, over twee jaar, de electorale aderlating andermaal niet zal gestopt zijn; of houdt u zich liever verder bezig de boodschappers voor de statutaire commissie te dagen en de boodschap te negeren.

Naar mijn aanvoelen zijn de electorale nederlagen het gevolg van, enerzijds het negeren en miskennen van de basis door het inhuren van wereldvreemde adviseurs en anderzijds het verlaten van het liberale gedachtegoed zoals vastgelegd door:

 • De Beginselverklaring, goedgekeurd door het congres op 15 november 1992;
 • De Fundamenten voor verandering. Goedgekeurde resolutie door het Congres op 24, 25 en 26 april 1998 te Gen;
 • De Novemberverklaring goedgekeurd door het congres op 16 november en 7 december 2002;
 • Het Contract met de Burger. Goedgekeurd door het V L D Congres op 29 maart 2003;

De verkiezingen van 10 juni 2007 hebben tevens duidelijk aangetoond dat in Vlaanderen een ruime consensus bestaat die het huidig federale bestel als contraproductief ervaren; hier en daar aan het systeem schaven is de beste weg naar een verder durend débacle, waarbij Vlaanderen om de lieve vrede mag blijven betalen

In zijn in 1992 gepubliceerde boek “De weg naar politieke vernieuwing” geeft toenmalig Kamerlid Guy Verhofstadt onder de hoofding “Denkend aan Vlaanderen” onder meer het hiernavolgende standpunt over de staatshervorming.

“België is op sterven na dood. Dat is het resultaat van tientallen communautaire en institutionele compromissen. Vooral de hervormingen van 1988 en 1989 hebben ons land onbestuurbaar gemaakt. De toestand die toen werd geschapen, waarbij drie gemeenschappen, drie gewesten en vier taalgebieden tot stand werden gebracht, is een onhoudbare constructie gebleken.

Een authentieke federale staat houdt in dat eerst maximale autonomie wordt toegekend aan het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers staat: de steden en gemeenten.
Vervolgens aan de deelgebieden. Tenslotte aan de federale overheid.

Een authentieke federale staat tenslotte maakt elk van de deelgebieden bevoegd voor een goed afgebakend en wel omlijnd grondgebied. In dat verband dringt zich de vraag op of in plaats van de elkaar overlappende gemeenschappen, gewesten en taalgebieden, we niet beter zouden streven naar vier duidelijk afgescheiden deelgebieden: Vlaanderen, Wallonië, Brussel-hoofdstad en het Duitstalige gebied, waarbij de faciliteiten definitief zouden verdwijnen.”

Anno 2007, na 8 jaar premier Guy VERHOFSTADT, is de kloof tussen Vlaanderen en Wallonië met de dag dieper geworden en wordt langzaam maar zeker onoverbrugbaar.

Wijsheid in de politiek is meestal de vrucht van pijnlijke ervaringen. Is het federale België op sterven na dood, zoals de toen Kamerlid Guy Verhofstadt in 1992 verklaarde? Dat zal afhangen van de moed en de politieke creativiteit van de politieke klasse.

Ik verzoek u dan ook dringend te willen mededelen welke gevolgen u verbindt aan de drie opeenvolgende verkiezingsnederlagen en welke maatregelen u voorstelt om er een einde aan te maken. Wij nemen aan dat het niet de ambitie is van de VLD om andermaal de Vlaamse verkiezingen te verliezen.

 

Wij herinneren hierbij aan:

 •  Contract met de Burger. Goedgekeurd door het V L D Ccongres op 29 maart 2003

 “De taalfaciliteiten die door CVP, SP, VU en Agalev in de grondwet werden beschermd met een bijzondere dubbele meerderheid, moeten worden afgebouwd. Aan het territorialiteitsbeginsel kan in geen enkel geval worden getornd.”

 

 • Fundamenten voor verandering. Goedgekeurde resolutie door het Congres op 24, 25 en 26 april 1998 te Gent

 “De horizontale splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle- Vilvoorde blijft een prioriteit.”

 

 •  Fundamenten voor verandering. Goedgekeurde resolutie door het Congres op 24, 25 en 26 april 1998 te Gent

 “Vlaanderen en Wallonië hebben – zeker op het sociaal-economische vlak – verschillende visies. Dit leidt tot immobilisme in de federale regering en tot communautaire ruzies. Vlaanderen van haar kant heeft onvoldoende hefbomen om een eigen economisch beleid te voeren. Zo moet Vlaanderen bijvoorbeeld greep krijgen op het loonkostenbeleid. Van een tewerkstellingsbeleid onder federale voogdij moet Vlaanderen evolueren naar een zelfstandig werkgelegenheidsbeleid. In het kader daarvan moeten de werkloosheidsvergoedingen in toenemende mate actief ingezet worden om nieuwe jobs te creëren.”

 

 •   Fundamenten voor verandering. Goedgekeurde resolutie door het Congres op 24, 25 en 26 april 1998 te Gent

“De VLD wil een beter statuut voor Vlaanderen door de definitieve keuze voor een confederaal model. Het zwaartepunt komt bij de deelstaten te liggen die bepalen welke bevoegdheden ze aan het federale niveau laten. Het aantal bestuursniveaus moet verminderen. Vlaanderen moet minstens bevoegd worden voor de gezondheidszorgen, de kinderbijslagen, het tewerkstellingsbeleid en het mobiliteitsbeleid. Taalfaciliteiten moeten uitdoven. Elk bestuursniveau krijgt de volledige fiscale autonomie”

 Wij kiezen voor een moderne federale staatsstructuur met homogene bevoegdheidspakketten op alle niveaus, waarbij de bevoegdheden van de federale overheid worden opgesomd en alle andere taken bij de deelgebieden worden gelegd, en dit binnen een ééngemaakt Europa. Naast de huidige bevoegdheden worden de deelgebieden bevoegd voor de personen en vennootschapsbelasting en krijgen ze alle bevoegdheden op het economisch vlak en op het vlak van de mobiliteit. In het kader van het gezins- en gezondheidsbeleid worden de gezinsbijslagen en gezondheidszorgen in ieder geval overgeheveld naar de Gemeenschappen.

Zij heffen zelf de bijdragen om deze kostencompenserende sociale uitgaven te financieren.

 De volledige overheveling van het gezins- en gezondheidsbeleid naar de  gemeenschappen moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepaard gaan met een stipte naleving van de door de grondwet gewaarborgde tweetaligheid door alle overheidsinstellingen en met het invoeren van een correct tweetalig onthaal en een behoorlijke tweetalige dienstverlening in alle betoelaagde instellingen.

 

 •   Fundamenten voor verandering. Goedgekeurde resolutie door het Congres op 24, 25 en 26 april 1998 te Gent

 De splitsing van de kieskring;

 “De horizontale splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle- Vilvoorde blijft een prioriteit.”

 

 •  Contract met de Burger. Goedgekeurd door het V L D Ccongres op 29 maart 2003

 Het afschaffen van de taalfaciliteiten;

   “De taalfaciliteiten die door CVP, SP, VU en Agalev in de grondwet werden beschermd met een bijzondere dubbele meerderheid, moeten worden afgebouwd. Aan het territorialiteitsbeginsel kan in geen enkel geval worden getornd.”

 

 •  Aan de gezamenlijke verklaring van 13 mei 2004.

 Uitdrukkelijk werd overeengekomen:

 De partijvoorzitters engageren zich uitdrukkelijk:

 •  Dat de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde op de federale politieke agenda wordt gezet. De bespreking moet leiden tot de toepassing van de grondwet en de uitvoering van het arrest van het Arbitragehof en dit door de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Vlaanderen dient hiervoor geen prijs te betalen.
 •  Dat, indien dit niet onmiddellijk wordt gerealiseerd, hun fracties in Kamer en Senaat de door hen ingediende voorstellen over de splitsing van de kieskring onverwijld zullen goedkeuren.
 •  Dat hun ministers in de Vlaamse en federale regering in geen geval medewerking zullen verlenen, aan welke tuchtmaatregel dan ook, tegen de leden van de colleges van burgemeester en schepenen op basis van ambtsdaden die zij stellen in het kader van hun acties voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

 

Omtrent de taalkundige homogeniteit en integriteit van Vlaanderen, ook in de faciliteitengemeenten, kunnen geen compromissen gesloten worden. Wie zich in Vlaanderen uit vrije wil vestigt wordt geacht de taal en de cultuur te aanvaarden.

Dit principe wordt trouwens in Wallonië, ook vandaag nog, onverkort toegepast; honderdduizenden Vlamingen zijn om den brode naar het zuiden des lands getrokken zonder dat er ook maar sprake was van enige faciliteit, noch taalkundig, noch economisch.

 Bij het vastleggen van de taalgrens werden aan de Franstaligen in zes gemeenten rond Brussel beperkte administratieve en individuele faciliteiten toegestaan die per definitie uitdovend zijn. Het is niet te verantwoorden dat voor alle nadien bijkomenden dezelfde voorkeurregeling gehandhaafd blijft.

Voor de goede orde vestig ik er uw aandacht op dat de compromisvoorstellen die in de schoot van de federale regering werden onderhandeld voor een halve splitsing (in feite 1/3de) van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gelijk staan met politieke zelfmoord (zie de electorale gevolgen van het Egmond pakt voor wijlen de Volksunie).

 Ten slotte vestig ik er uw aandacht op dat het onoordeelkundig samenstellen van de VLD lijst in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde de CD&V in het kanton Lennik vrij spel gegeven heeft en het verlies van één mandaat tot gevolg heeft.

 Berusten is verlammend en gevaarlijk voor de toekomst; wij nodigen u uit voor een grondige analyse te maken waar wij graag bereid zijn aan mede te werken.

 Met vriendelijke maar vastberaden Vlaams liberale groeten,

 

Willy DE WAELE

                              Burgemeester

2 gedachten over “VERKIEZINGEN 10 JUNI 2007 – ANALYSE

 1. U heeft groot gelijk, maar na de verkiezingen verkoopt iedereen steeds zijn ziel behalve Bart De Wever en die wordt dan de pispaal van alle andere parijen! Hoe doe je daar iets aan???

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s