EUROPESE VERKIEZINGEN

RESOLUTIE BEREFFENDE DE SPLITSING VAN DE KIESKRING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE EN DE UITVOERING VAN HET ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF.

Overwegende dat het op 7 november 2008 precies één jaar geleden is dat de kamercommissie Binnenlandse Zaken de wetsvoorstellen voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde heeft goedgekeurd.

Overwegende dat deze wetsvoorstellen de artikelen van de de kieswet 13 december 2002 vervangen (voor de provincie Vlaams-Brabant), die op 26 mei 2003 door een arrest nummer 73/2003 van het Grondwettelijk Hof werden vernietigd wegens discriminatie en ongrondwettelijkheid.

Overwegende dat sinds die goedkeuring op 7 november 2007 door de Franstaligen een nieuwe carrousel van “belangenconflicten” opgevoerd wordt om een stemming in de voltallige Kamer te beletten.

Overwegende dat een eerste “belangenconflict” werd ingeroepen door het parlement van de Franse Gemeenschap afliep op 9 mei 2008.

Overwegende dat het tweede “belangenconflict”, ingeroepen door de Cocof, de Brusselse Franstalige Gemeenschapscommissie, één dezer dagen afloopt.

Overwegende dat bovendien het Waals Parlement en het Brussels Parlement, goed voor nog een jaar uitstel, eveneens een “belangenconflict” kunnen inroepen.

Overwegende dat de Franstaligen vier keer een “belangenconflict” kunnen inroepen; Vlaanderen slechts één keer.

Overwegende de plechtig ondertekende verklaringen voor onverwijlde splitsing van 13 mei 2004, de beloften aan de kiezer in partijprogramma’s voorafgaand aan de verkiezingen van 10 juni 2007 en de Vlaamse regeerakkoorden.

Overwegende dat voor de Europese verkiezingen de discriminatie en ongrondwettelijkheid nog erger is dan voor de federale verkiezingen;

Overwegende dat voor de Europese verkiezingen Halle-Vilvoorde met zijn 35 Vlaamse gemeenten tot het Waalse kiesdistrict behoort, wat betekent dat een kandidaat uit Aarlen stemmen kan halen in Halle-Vilvoorde, terwijl een kandidaat uit Vlaanderen GEEN stem kan halen in het aangrenzende Waals-Brabantse Tubeke of Henegouwse Edingen.

Overwegende dat de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde geen communautair aspect heeft zoals te pas en te onpas wordt verkondigd, maar iets dat een rechtstaat fundamenteel en veel dieper raakt: het respect voor de grondwet.

Overwegende dat de grondwet het hoogste gezag in een rechtstaat vertegenwoordigt en de sterkste bescherming verleent aan de meest fundamentele rechten.

Overwegende dat de niet toepassing van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 door de wetgevende en uitvoerende macht een schaamteloos bedrog is en het negeren van de rechtsregels die de overheid zelf goedgekeurd heeft.

 

Overwegende  dat het naleven van de grondwet en het afdwingen van deze naleving in het Belgisch staatverband onmogelijk geworden is.

Overwegende dat er niet kan onderhandeld worden over dit hele dossier; deze ongrondwettelijke situatie moet eenvoudig door al de betrokken partijen zonder enige compensatie worden rechtgezet.

Overwegende het niet naleven door de federale overheden van de rechtregels die ze zelf goedgekeurd heeft, hoeven noch de burgers, noch de ondergeschikte besturen er zich bij neer te leggen; zij hebben het morele recht en de plicht zich daaraan te onttrekken en daar niet aan mede te werken.

 

Overwegende dat de Belgische regering zelfs de grondwet niet meer wenst (kan) naleven, kan van de ondergeschikte besturen en de burgers nog wel verwacht worden dat ze braaf zullen helpen wetsovertreding uit te voeren?

 

Overwegende dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen hun medewerking niet kunnen verlenen aan de organisatie van ongrondwettelijke verkiezingen.

 

 

 

Besluit

 

Artikel 1:

 

De raad roept de Vlaamse leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op, hun verantwoordelijkheid op te nemen tegenover diegenen die hen verkozen hebben en aan wie zij verantwoording verschuldigd zijn, en het wetsvoorstel houdende splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde onverwijld goed te keuren, conform de verbintenissen die door alle Vlaamse partijen werden aangegaan voor de verkiezingen van juni 2007.

 

 

 

 

 

Artikel 2:

 

De raad vraagt uitdrukkelijk de Vlaamse leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers niet te zwichten voor de chantage van de Franstaligen, zelfs indien zij gebruik te maken van bevoegdheidconflicten, alarmbel- en andere procedures.

 

 

Artikel 3:

De Raad stelt vast dat geen medewerking kan verleend worden aan de organisatie van de Europese verkiezingen van 7 juni 2009 gezien de discriminatie vastgesteld door het Grondwettelijk Hof niet opgeheven is.

Artikel 4:

 

De Raad kan geen enkele vorm van compensatie aanvaarden, die een bevestiging en een uitbreiding inhouden van voorrechten die de Franstalingen in de Vlaamse randgemeenten zijn toegestaan, en verwerpt uitdrukkelijk de toegevingen die de Vlamingen in de federale regering in 2005 bereid waren toe te staan voor een zeer onvolledige splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

 

Artikel 5:

 

De Raad verwerpt eveneens uitdrukkelijk:

 

 • De goedkeuring van het minderhedenverdrag;
 • De oprichting van een federale kieskring met voorbehouden mandaten;
 • De oprichting van een paritaire Senaat;
 • De gelijktijdige organisatie van federale- en gewestverkiezingen;
 • De territoriale uitbreiding van het Brussel Gewest;
 • Dat aan de Franstalige gemeenschap in Vlaanderen bevoegdheden toegekend worden;

 

Artikel 6:

 

De Raad vraagt de Vlaamse federale ministers en de Vlaamse federale parlementsleden het Belgische denkkader verlaten en zich op dezelfde lijn te stellen van hun Waalse homoniemen die in de eerste plaats opkomen voor de belangen van hun gewest en hun gemeenschap en pas het Belgische denkkader hanteren voor zover het in hun financieel kraam past.

 

Artikel 7:

 

Deze resolutie wordt overgemaakt aan:

 

Ø    De leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers;

Ø    De leden van de Senaat;

Ø    De leden van het Vlaams Parlement;

Ø    De ministers van de Federale regering;

Ø    De ministers van de Vlaamse regering;

Ø    De gouverneur van Vlaams Brabant;

Ø    De Colleges van burgemeester en schepenen van Vlaanderen;

7 gedachten over “EUROPESE VERKIEZINGEN

  1. Geachte heer De Meester,

   Dank voor uw reactie op de beslissing van de gemeenteraad tot het niet organiseren van de Europese verkiezingen.
   Wij worden inderdaan niet gediend door onze Vlaamse (?) “vertegenwoordigers des volks.

   Ik heb vandaag nog een nieuwe tekst op mijn blog gepubliceerd die u zeker een riem onder het hart zal steken.

   Met vriendelijke Vlaamse grpoeten,

   Willy DE WAELE
   Burgemeester.

 1. Ik ben het volledig eens met wat hierboven geschreven staat maar ben even machteloos om tegen deze schande iets te doen als de “De raad” uit Lennik. Laat het ons maar toegeven: Vlààmse vertegenwoordigers hebben wij noch in de federale, noch in de Vlaamse regering. Het belgicisme in de machtspartijen viert hoogtij. Na al wat we meemaakten gelooft geen hond meer dat we van deze partijen alsnog zoiets als een Vlaamse reflex te verwachten hebben.
  Ik ben moe en geef de strijd op.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s